Форекс, Форекс Обучение, Форекс Търговия

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
Архив статии
Анкета
Очаквани нива при AUD/USD до края на годината?
 
Посетители
В момента има 8 посетителя в сайта
Търсене
Времето
София
0°C
София °C | Пловдив °C | Варна °C | Бургас °C
[Details]
Home Кредитни рейтинги


Необходимостта от международно признати кредитни рейтинги възниква с глобализацията на финансовите потоци и разрастването на спекулативната търговия. Инвеститорите не се интересуват от националността на ценните книжа и финансовите инструменти. Понятия като лични симпатии или патриотизъм отдавна са загубили своя смисъл. Само размерът на доходността и съпътстващия риск  имат  значение. 

С благородната задача да уеднаквят критериите за оценка на кредитния риск са се нагърбили рейтинговите агенции, сред които най-авторитетните са - Мууди’с, Стандарт енд Пуурс и Фич. Без значение дали се емитират държавни ценни книжа на САЩ, България или Камерун, общински облигации на Токио или Букурещ, корпоративен дълг или акции от различни държави принципите и методиката за оценка са едни и същи.  

Класификация
Кредитни рейтинги от Ивестиционен тип.


AAA
– Най-висок кредитен рейтинг – Обозначават най-нисък кредитен риск. Този рейтинг се присвоява при доказан изключително силен потенциал за своевременно погасяване на финансовите задължения. Вероятността от влошаване на състоянието, в резултат на външни неблагоприятни фактори е минимална. 

Аа, АА
– Много високо кредитно качество – Обозначават много нисък кредитен риск. Този рейтинг показва много висок потенциал за своевременно погасяване на финансовите задължения. Организацията, на която е присвоен такъв рейтинг не е особено податлива на възникващите неблагоприятни външни тенденции. 

А
– Високо кредитно качество – Рейтингът обозначава нисък кредитен риск. Този рейтинг показва силен потенциал за своевременно погасяване на финансовите задължения, въпреки, че организацията е податлива на промяна в обстоятелствата или на икономическите условия.

Ваа, ВВВ
– Добро кредитно качество – Рейтингът обозначава нисък кредитен риск. Потенциалът за погасяване на задълженията се счита за задоволителен, но съществува риск от влошаване състоянието на организацията като резултат от влошаване на конюнктурата на външната среда и промяна на икономическите условия.


Кредитни рейтинги от Неинвестиционен тип.

Ва, ВВ
– Рискови –Рейтингът обозначава потенциална възможност от възникване на кредитен риск, в случай на промени в икономическата макросреда във времето. Въпреки това е възможно да се появят бизнес алтернативи или финансови алтернативи, които да позволят на организацията безпроблемно да погасява задълженията си.

В
- Високо рискови – Рейтингът обозначава наличието на значителен кредитен риск, но съществува и ограничен елемент на сигурност на организацията. За момента организацията изпълнява финансовите си задължения, но потенциалът за погасяване на задълженията за в бъдеще е зависим от устойчивото и благоприятно развитие на бизнеса и икономическата макросреда.

Саа, ССС, Са, СС, С
– Висок риск от фалит – Фалитът на организацията е реално възможен. Потенциалът за погасяване на задълженията във времето зависи единствено от устойчивостта и благоприятното развитие на макросредата.

Са, СС
– Рейтингът показва голяма вероятност от бъдещ фалит.

С
– Рейтингът сигнализира за неизбежен фалит.

DDD, DD, D (Moody's C) – Фактически фалит – Този рейтинг зависи от перспективите за пълно или частично удовлетворяване на кредиторите на организацията. 

DDD
– най – висок потенциал за удовлетворяване на кредиторите /около 90 – 100%/. Организациите с такъв кредитен рейтинг имат потенциал да подновят дейността си с или без реорганизация на дейността си.

DD
– потенциал за удовлетворяване на задълженията към кредиторите в рамките 50 – 90%.

D
– най – нисък потенциал за погасяване на задълженията към кредитори – под 50%.

Спомагателни индекси към основния рейтингов индекс

“+” или ”-”
- Към основния рейтингов индекс може да бъде добавен знак “+” или ”-”, за да се доуточни състоянието на организацията в рамките на основния индекс. Спомагателни индекси не се добавят към категорията ААА, Ааа и към категориите под Саа, ССС.

“Withdrawn” (Изтеглени)
– Този спомагателен индекс се присвоява на книжа, за които липсва необходимата информация за определяне на кредитен рейтинг, както и за книжа, които са изтеглени от търговия.

“Rating Watch” (Рейтинг под наблюдение)
– Под наблюдение се поставят тези организации, за които има достатъчна вероятност за промяна на настоящия рейтинг нагоре или надолу. Когато тенденцията е за вдигане на кредитния рейтинг се поставя индекс “Positive” (Положителен), а когато тенденцията е за понижаване на кредитния рейтинг се поставя индекс “Negative” (Отрицателен). Когато се постави индекс “Evolving” (Неопределен), това означава, че е възможно вдигане на кредитния рейтинг, понижаване или непромяна. Наблюдението трае относително кратко време.

“Rating Outlook” (Рейтингова перспектива)
– показва перспективите за развитие на организацията в период от 1 - 2 години. Рейтинговата перспектива може да бъде “Positive” (Положителна), “Negative” (Отрицателна) или “Stable” (Стабилна). Стабилна перспектива означава вероятност за запазване на настоящия рейтинг за период от 1 – 2 години, въпреки, че е възможно повишаване или намаляване на рейтинга

Акции на компании

Акциите   биват    обикновени и привилегировани. Обикновените акции дават право  на  глас в Общото събрание на компанията. За разлика от тях притежателите на  привилегировани  акции  нямат  право  на  глас  на  акционерните   събрания, но за сметка на това имат право на по-висок дивидент от този по обикновените акции. Също така акциите се разделят на поименни и на приносител. Прехвърлянето /продажбата/ на поименните акции се извършва с джиро чрез което се отразява новият собственик. Прехвърлянето на акциите на приносител става с физическото им предаване от продавача на купувача.                                    

Акциите биват още налични и безналични. Наличните са отпечатани, като типична ценна книга със съответните реквизити и защити. Безналичните акции са под формата на поименни депозитарни разписки. Прехвърлянето им се извършва със задължителното посредничество на специализирана клирингова институция /депозитар/, която при продажба канцелира съществуващата до момента депозитарна разписка и издава нова разписка на следващия притежател.

Класификация на акциите според инвестиционните им качества.

Blue chips /сини чипове/
- акции    на   големи   компании   с   дългогодишна успешна   история,   носещи   стабилни   дивиденти   през   годините.

Growth stocks
- акции на бързоразвиващи се компании, които обикновено не плащат дивиденти, инвестирайки печалбите в развитието на бизнеса. Изгодата  при този тип акции е в нарастването на тяхната пазарна стойност.

Defensive stocks
- акции на компании, които са устойчиви в периоди на криза

Income stocks
- акции на компании изплащащи дивиденти над средното ниво на пазара.

Cyclical stocks
– акции  на компании, чиято стойност и доходност зависят от стадия на икономическия цикъл, т.е. те са проциклични.

Seasonal stocks
- акции   на   компании,  чиято   доходност   е податлива на сезонни колебания. 

Трябва да се отбележи, че много финансови анализатори обвиняват точно рейтинговите компании за финансовата криза започнала през 2008 г. и в частност за високата волатилност на Форекс и пазарите на акции и суровини. Виж повече на Курсове

 
Фиксинг на БНБ
Януари 20 2020
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
BGN  Bulgarian lev    
CHF  Swiss franc    
GBP  Pound sterling. Scotland and Northern Ireland issues own, diffrent, banknotes.    
RUB  Russian rouble    
TRY  New Turkish lira. New Turkish lira. As of 1 January 2005 the currency of the Republic of Turkey is the new Turkish lira (TRY). 1 TRY equals 1,000,000 old Turkish liras (TRL).    
AUD  Australian dollar    
CAD  Canadian dollar    
USD  US dollar    
Партньори
Валутен конвертор
KOHBEPT 

B

  
Кредит калкулатор
Loan amount:

(Use "." for Decimals)
Duration:
years
Interest rate:
%
Monthly repayments:
EUR
Total to be re-paid:
EUR