Форекс, Форекс Обучение, Форекс Търговия

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
Article archives
Survey
Очаквани нива при AUD/USD до края на годината?
 
Visitors
We have 4 guests online
Search
Time forecast
София
0°C
София °C | Пловдив °C | Варна °C | Бургас °C
[Details]
Home FOREX dictionary, financial glossary
There are no translations available.


Форекс речник, финансов и икономически речник от А до Z

А
ABC formation
- Вълнова терминология на Елиът за тривълново движение на цените срещу тенденцията. Вълна А е първата ценова вълна срещу пазарната тенденция, вълна В е корективна вълна към вълна А, вълна С е окончателното движение на цената за завършване на процеса.
Account  /Сметка/ - Брокерите откриват на своите клиенти следните видове сметки - cash /без предоставяне на брокерски кредит/, margin /с възможност за предоставяне на брокерски кредит/, option /за търговия с опции/, custody /с пълномощно - например, в полза на непълнолетни/, IRA /пенсионен/, joint /съвместен/ и т.н.
After Hour Trading - Търговия с определена акция или индекс, състояща се след часа на приключването на официалната борсова сесия.
Adverse Excursion  /Враждебно отстъпление/ - Загубата, приписвана на движение на цените срещу позицията във всеки един трейд.
All or None /Всичко или нищо/ -Тип поръчка, при която не се допуска частично изпълнение.
American Option /Американска опция/ - Опция, която може да бъде упражнена всеки работен ден за времето на живот на опцията /т.е. преди и на датата на падежа/.
Arbitrage /Арбитраж/ -Едновременна покупка и продажба на едни и същи или сходни финансови инструменти, осъществени на различни пазари, с цел извличане на печалба вследствие на разликата в цените.
Ask/Offer/Продава/ - Курс продава за съответния финансов инструмент.
Aussie - Дилърски жаргон за австралийския долар.
Averaging - Стратегия за оптимизация средната цена на ценните книжа в портфейла на трейдъра по пътя на допълнителна покупка на вече намиращи се в портфейла ценни книжа в случай на понижение /averaging down/ или повишение /averaging up/ на тяхната стойност. Нарича се още усредняване.

B
Bar Chart
- Тип графика, която показва движението на цената на даден финансов инструмент за определен период посредством т.нар. bar. Най-високата му точка съответства на максималната достигната цена за периода, докато най-ниската му точка обозначава най-ниската достигана цена  за периода. Лявата хоризонтална черта отбелязва нивото на отваряне, а дясната – нивото на затваряне.
Base Currency /Базова/основна валута/ - Валутата, спрямо която се котира другата валута от дадена валутна двойка. Например при USD/CHF основната валута е щатският долар, тъй като котировката се дава във франк за един долар.
Basis Point /Базисен пункт/ - Единица мярка, представляваща една стотна от процента, т.е. 0.01%, използвана при лихвените инструменти.
Bear/Мечка/ - Играч на пазара, който залага на понижение на цените. Обратното на Bull /бик/.
Bear Market /Мечи пазар/ - Пазар, който се характеризира с понижаващи се цени.
Beta /Бета/ - Мярката на систематичния риск на една ценна книга. Тенденцията възвращаемостите на една ценна книга да реагират на общите пазарни колебания.
Bid /Купува/ - Курс купува за съответния финансов инструмент.
Bid-Offer Spread/Спред купува-продава/ -Разликата между курсовете купува /bid/ и продава /offer/ за даден пазарен инструмент.
Break-Even Point/Критична точка/ - Нивото, при  което дадена позиция е на “нулата” /не е нито печеливша, нито губеща/.
Bond (Облигация) - Ценна книга издавана от правителства, общини, фирми за осигуряване на финансов ресурс от купувачите на облигацията. Доходността по облигацията е лихвата, която се заплаща на купувачите за използването на този ресурс.
Breakout - Рязко движение на курса през дадена условна граница /предходен връх или дъно, равнище на консолидация/.
Bull/Бик/ - Играч, който залага, че цената на съответния финансов инструмент ще се покачи. Обратното на Bear /мечка/.
Bull Market/Бичи пазар/ - Пазар, който се характеризира с покачващи се цени.

C
Cable
- Неофициално название, отнасящо се до спот курса на валутната двойка GBP/USD.
Call Option/Кол опция/ - Опция, даваща правото /но не и задължението/, да се закупи базовия инструмент на определена цена, наречена цена на упражняване, на или преди определена дата.
Candlestick Chart - Тип графика, показваща движението на цената на даден финансов инструмент за определен период. Тя дава същата информация, както и т.нар. Bar Chart. По-дебелата част /позната като “тяло на свещта”/, свързва цената на отваряне с цената на затваряне.Тънките линии от двете страни на тялото /наречени “сенки”/ свързват нивата на максималната и минималната цена, достигнати от инструмента за съответния период.
Cash Flow /Паричен поток/ - Разликата между притока и изтичането на парични средства на компанията и техния еквивалент от счетоводна гледна точка (не само наличност!). Използва се за изчисляване стойността на компанията
Chartist - Анализатор, използващ графики, диаграми и математически индикатори с цел определяне на историческите пазарни трендове и прогнозиране на бъдещите такива.
Chaikin Oscillator /Осцилатор на Чайкин/ - Осцилатор, създаден чрез изваждане на 10-дневната ЕМА /Exponential Moving Average/ от 3-дневната ЕМА на акумулационната дистрибутивна линия.
Chaos Theory /Теория на хаоса/ - Описва поведението на нелинейните системи, подмножество от нелинейния динамичен анализ, Теорията на хаоса е клон от математиката, фокусиран върху нерегулярното и комплексно поведение, което има подлежащ на изпълнение ордер. В капиталовия пазар, Теорията на хаоса прави опити да предскаже бъдещия път на капиталовите цени, включително внезапни промени, ставащи в периоди на интензивна пазарна дейност.
Closed Position /Затворена позиция/ - Нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.
Closing a Position/Position Squaring /Затваряне на позиция/ - Транзакция, вследствие на която търговецът остава в нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.
Closing Price /Курс/цена на затваряне/ - Курсът или цената на определена валута или финансов инструмент в края на търговията за даден ден.
Commodity – Борсова стока.
Contracts for Difference или CFD's /Договори за разлика/ - Договорите за разлика позволяват на притежателите си да се възползват от всички предимства на собствениците на акции или индекси, без да е необходимо да ги притежават физически. Също така с тях може да се играе за понижение на цената, което е невъзможно при класическите сделки.
Convertible Currency /Конвертиреума валута/ - Валута, която се търгува свободно срещу други валути. Такива са валутите на държави приели чл.5 от устава на МВФ.
Cross Rate /Кръстосан курс/ - Курс на една валута към друга, изчислен през щатския долар. На практика на Форекс, кросове се наричат всички валутни двойки в които долара на участва. 
Currency Risk /Валутен риск/ - Рискът от понасяне на загуба вследствие неблагоприятна промяна на валутния курс.
Currency Swap /Валутен суап/ - Два едновременни, неделими договора – покупка и продажба – на две различни валути с идентични договорни суми, но различни вальори. Разликата в лихвените проценти в отделните валути се отразява в различни валутни курсове за спот и форуърд транзакциите.

D
Day Order /Поръчка с валидност “за деня”/
- Такива поръчки, в случай че не са изпълнени, в края на деня биват отменени автоматично.
Day Trading /Дневна търговия/ - Отваряне и затваряне на една и съща позиция/и в рамките на търговията за даден ден.
Derivatives /Деривати/ - Финансови инструменти, съставени на база стандартните финансови инструменти. Пример за деривати са опциите, лихвените суапове и др.
Direct Quotation /Директно котиране/ - Директното котиране показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN.
Diversification /Диверсификация/ - Стратегия за минимализиране на риска, чрез разпределяне на инвестицията  между различни акции, облигации и недвижимости.
Dividends /Дивиденти/ -  Част от печалбата на компания след облагане с данъци, която се разпределя между акционерите.
Drawdown - Намалението в капитала по сметка, като резултат от една сделка или серия такива.

Е
Economic Indicator /Икономически показател/
- Икономическите показатели играят ролята на барометри на ръста на икономиката. Пример за подобни показатели са брутният вътрешен продукт /БВП/, индексът на потребителските цени, паричното предлагане, търговският баланс, равнището на безработица и др.
European Option /Европейска опция/ - Опция, която може да бъде упражнена единствено на датата на падежа.
Equity /Акционерен капитал/ - С термина equities се обозначават акциите въобще, за разлика, например, от облигации. На Форекс се използва в смисъл на свободни пари в сметката.
Exercise /Упражняване/ - Упражняване на правата по опцията.
Exercise Price /Цена на упражняване/ - Цена, по която купувачът на опцията може да упражни правото си да купи или продаде базисния актив.
Expiration Date /Крайна дата/ - Денят, в който изтича правото на купувача на опция да уведоми продавача за намерението да упражни правата си по опцията.
Figure /Фигура/ - Именение на цената със 100 пипса.
Flat /Square Position - Когато даден участник на пазара не е нито на дълга, нито на къса позиция, се казва, че е flat/square. Това е възможно в два случая – когато играчът няма отворена позиция или когато отворените му позиции взаимно се компенсират.

F
FOREX/Форекс/
- Съкращение на Foreign Exchange  /валутен пазар/.
Forward /Форуърд/ - Договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на бъдеща дата или след определен период от време по предварително договорен валутен курс. Доставката на валутата се извършва на датата на падежа на сделката.
Fractals /Фрактали/ - Описание на математически модели, приложими за идентификация на модели от данни.
Fundamental Analysis /Фундаментален анализ/ - Както техническият, така и фундаменталният анализ има за цел прогнозиране посоката на пазарното движение. Фундаменталният анализ обаче се концентрира върху първопричините за това движение. Или казано по друг начин, всичко извън графиката е фундаментален анализ.
Futures /Фючърси/ - Стандартизиран договор, търгуван на борсата, за доставка или покупка на определено количество финансов инструмент на фиксирана бъдеща дата по цена, уговорена на датата на сделката.

G
Good till Canceled /GTC//Поръчка с валидност “до отмяна”/
- Поръчката остава активна, докато не бъде изпълнена или изрично отменена.

H
Hedging /Хеджиране/
- Стратегия, използвана за ограничаване на пазарния риск, при която една позиция служи като защита на друга.
High/Low/Open/Close - Съответно най-високата, най-ниската цена, цената на отваряне и цената на затваряне, отбелязани през разглеждания период.

I
Implied Volatility /Имплицирана волатилност/
- Измерител на очакванията на пазара относно рейнджа на цените на базовата валута, базирани на опционните премии.
Indirect Quotation /Индиректно котиране/ - Индиректната или обратната котировка дава броят единици чужда валута необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при EUR/USD.
Initial Margin /Първоначален марджин/ - Възвръщаем депозит, предоставян на брокера или маркетмейкъра за откриване на позиция.

K
Kiw
i - Дилърски жаргон за новозеландския долар.

L
LIBOR
- Лондонски Междубанков Лихвен Процент по Предоставяне на Заеми. Лихвеният процент, по който големите международни банки си отпускат заеми. Служи също за бенчмарк, при определяне на рисковата премия по облигации.
Limit Order /Лимитирана поръчка/ - Поръчка за покупка или продажба на дадено количество валута или акции на определена или по-добра от нея цена.
Liquidation /Ликвидация/ - Всяка транзакция, която неутрализира или затваря заета преди това позиция.
Long Position /Дълга позиция/ - Позиция, възникваща вследствие на нетна покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи.
Lot /Лот/ - Мярка за количество. На Форекс един стандартен лот е 100 000 долара, а мини лот е 10 000 долара. Някои маркетмейкъри дават възможност за игра и с лотове от по 1 000 долара.

М
Margin /Марджин /Гаранционна сума/
- Марджинът представлява гаранционна сума предоставена от клиента при откриване на сметка за търговия. Тя служи за обезпечение по открити позиции и дава възможност да се търгува със средства многократно превишаващи вложената сума.
Margin call /Марджин кол/ - Изискване за допълнително внасяне на средства по сметка за търговия. Отправя се, когато вследствие на неблагоприятното движение на цената/курса сумата по марджина е станала недостатъчна, за да покрие минималните изисквания. Кошмарът на трейдъра! В трейдърския фооклор има закачка “Маргините идват”.
Market Order /Пазарна поръчка/ - Поръчка за покупка или продажба на финансов инструмент, която следва да се изпълни веднага по текуща пазарна цена.
Mark-to-Market - Процес, при който отворените позиции във финансови инструменти се преоценяват всекидневно по цени на затваряне, за да се определи текущата печалба или загуба.
Maturity /Падеж, срок/ - Падеж: датата, на която следва за бъде извършено плащането. Срок: периода до падежа на дългова ценна книга.
Money Markets /Парични пазари/ - Пазари, на които се търгуват парични инструменти. Такива инструменти са например депозитите, репо-сделките, банкови акцепти и др.

О
Offer/Ask(Продава/
- Курс продава за съответния финансов инструмент.
Open Position /Отворена позиция/ - Дълга или къса позиция, която все още не е затворена посредством обратната сделка /т.е. посредством продажба при дълга и покупка при къса позиция/ със същия инструмент за същото количество.
Option /Опция/ - Договор, даващ правото, но не и задължението, за покупка /кол-опция/ или продажба /пут-опция/ на дадено количество финансов инструмент на определена цена в рамките на зададен период.
Option Premium /Премия/ - Цената на покупка на опцията, договорена между двете страни и платима от купувача със спот вальор.
Order /Поръчка/Ордер/ - Твърда поръчка, дадена от клиента за изпълнение на транзакцията при определени условия. Съществуват няколко вида поръчки – пазарна поръчка, лимитирана поръчка, стоп-поръчка, ЕОД (едната отменя другата), поръчка до отмяна, поръчка за деня и др.
OTC /Over the counter//Пазар на гише/ - Пазар, при който търговията се осъществява директно между дилърите и доверителите посредством телефонна или компютърна връзка.
OTC Option /ОТС опция/ - Опция, която се търгува свободно, за разлика от тези, търгувани на борсите. Има директна връзка между купувач и продавач и няма стандартни условия за цени, падеж или количества.
Overbought /Свръхпокупки/ - Свръхпокупки. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано високо предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция надолу.
Overnight - Оставане на отворена позиция за следващия работен ден.
Oversold /Свръхпродажби/ - Свръхпродажби. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано ниско предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция нагоре.

P
Parity /Паритет/
- Изравняване на цената на два финансови инструмента.
Pip/Points/Пипс/ - Последната цифра след десетичната запетая при котировка, т.е. 0.0001 за основните валутни двойки като EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, в които участва японската йена. Обикновено един пипс е долар или около долар при лот от 10 000 долара.
Points and Figures Chart - Графика на цените, при която не се държи сметка за времето и обема. Покачването на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “X”-ове. Обратно – понижението на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “О”-та.
Profit Taking /Реализиране на печалба/ - Затваряне на предварително заета позиция с цел реализиране на потенциалната печалба по текущия пазарен курс.
Put Option /Пут опция/ - Опция, даваща правото (но не и задължението), за продажба на валута или друг финансов инструмент, на цената на упражняване в рамките на предварително определен период или дата.

Q
Quoted Currency /Котирана валута/
- Валутата, която се котира спрямо базовата валута за дадена валутна двойка. Например при USD/BGN котираната валута е левът, тъй като котировката се дава в лева за един долар.

R
Rally
- Възстановяване на цената, следващо период на понижение.
Range /Рейндж/ - Разликата между най-високата и най-ниската цена на даден инструмент, за определен период от време.
Resistance /Съпротива/Ниво на съпротива/ - Ценово ниво, при достигането на което според техническите анализатори съществува вероятност курсът на валутата или инструмента да смени посоката на движението си и да поеме надолу; а ако то бъде преодоляно, по всяка вероятност ще последва значително придвижване нагоре.
Rollover – На Форекс, пренасяне на отворена позиция за следващия ден от маркетмейкъра.

S
Short Position /Къса позиция/
- Позиция, възникваща вследствие на нетна продажба на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се понижи.
Sideways Market - Ситуация на пазара, при която за известно време движенията на цената нагоре и надолу са сравнително малки и тя остава ограничена в тесен рейндж.
Spot /Спот/ - Сетълмент два работни дни от настоящия ден /допуска се изключение от правилото при някои видове инструменти/.
Spread /Спред/ - Разликата между курс купува и курс продава.
Square - Вж. Flat Position.
Sterling - Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.
Stop Loss Order /Стоп поръчка/ - Лимитарана поръчка за покупка или продажба, която се изпълнява при достигането на определена цена. Обикновено такава поръчка се подава с цел ограничаване на евентуалната загуба от съществуваща позиция.
Support /Подкрепа/ Ниво на подкрепа/ - Ниво, при достигането на което техническите анализатори смятат, че валутата или инструментът ще поеме нагоре.
Swap /Суап/ - Виж Currency Swap.
Swissy - Пазарен жаргон за швейцарския франк.

Т
Technical Analysis /Технически анализ/
- Техническият анализ се занимава с анализ и прогнозиране на динамиката на дадена променлива (валутен курс, отделен актив или пазарен индекс), като използва за свой основен инструмент графичното изображение на движението на променливата.
Tick /Тик/ - Минималното възможно движение в цената на даден финансов инструмент.

V
Variation Margin /Вариращ марджин/
- Сумата, с която варира марджинът на дневна база в резултат на колебанията в цената на инструмента.
Volatility /Волатилност/ - Измерител на степента, в която цената на даден актив се очаква да варира в рамките на определен период. Обикновено се измерва чрез годишното стандартно отклонение на промените на цените на дневна база /исторически начин на определяне/. Възможно и да бъде определяна въз основа на цените на фючърсите /имплицирана волатилност/.

Виж повече на Курсове

 
ECB exchange rates
january 17 2020
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
BGN  Bulgarian lev    
CHF  Swiss franc    
GBP  Pound sterling. Scotland and Northern Ireland issues own, diffrent, banknotes.    
RUB  Russian rouble    
TRY  New Turkish lira. New Turkish lira. As of 1 January 2005 the currency of the Republic of Turkey is the new Turkish lira (TRY). 1 TRY equals 1,000,000 old Turkish liras (TRL).    
AUD  Australian dollar    
CAD  Canadian dollar    
USD  US dollar    
Партньори
Currency converter
KOHBEPT 

B

  
Credit calculator
Loan amount:

(Use "." for Decimals)
Duration:
years
Interest rate:
%
Monthly repayments:
EUR
Total to be re-paid:
EUR
  • Twitter
  • Facebook
  • MySpace